Zonspassage

PDF versie

Voorspellingen of een perfect berekende cyclus van moeder aarde, wij weten zeker dat laatste.

De Maya had en hield een zeer nauwkeurige kalender bij omtrent de drie draaicyclussen bedoelende de aarde, het hemelse, en het universele ( planetaria ). Deze drie cyclussen konden exact berekend worden door ondere andere de zeer hoge paranormale kennis van de maya's en het contact met hun voorvaderen, ook de Zulus inca's en Farao's is van bekend dat zij zeer goed op de hoogte waren omtrent deze processen.

Ma ├Ąt deze iformatie betreft royal universele informatie.

Wat houd nu eigenlijk een zonpassage in;

Bij een zonpassage moeten we denken in de vorm van een spiraal waarin de aarde door een salto en tegelijkertijd doordraaien zijn energieveld zal wisselen. Deze processen konden exact berekend worden door exact de baanberekening te maken wanneer de kanteling in word gezet en we dichter in een baan bij de Zon en de Maan komen te staan.

Zonpassages werden al weergegeven in diverse kalenders zoals Maya, Inca, Azteken en Farao,s aangaven.

Dit "omhoogklimmen" richting de Zon en de Maan kan gezien worden als puur natuurlijke reactie van onze planeet aarde, omdat vanuit de natuurlijke bronnen gezien de Zon en de Maan onze vader en moeder zijn.

De aarde wil dan ook terug richting zijn "ouderlijke" energie, maar word in perfecte baan vastgehouden door de energielagen van onder andere de Zon en de Maan.

Door het gedrag waar te nemen van onder andere planeten kan exact berekend worden op welk punt een Zon en of Maanpassage ingezet word.

Deze processen werden vroeger goed in de gaten gehouden maar door het ontbreken van de juiste kennis kon men niet tijdig wegvluchten tijdens deze omwentelingen ook wel wedergeboorten genoemd van de planeet aarde. De zonpassage zorgt voor een "vernieuwd" energieveld waardoor de aarde weer in haar volle glorie hersteld zal zijn.

De Noord en Zuidpool schuiven in dit soort proccessen na een salto van moeder aarde 1/5 deel op en wisselen tegelijkertijd van energieveld waardoor tijdelijke uitval van onze atmosfeer zal ontstaan ( waarschijnlijk 5 a 6 dagen ). Het gevaar van meteorietinslagen zal zeer dicht op de loer liggen omdat dit "afweer systeem" ( atmosfeer ) tijdens de wisseling geen werking heeft, dit is ook de reden van eerdere inslagen geweest.

De aarde "denkt" zeer goed na bij dit soort processen omdat er gesproken kan worden van zeer "gecontroleerd" gedrag omdat alles in perfecte volgorde plaatsvind. Bij deze ompolingen moet men denken aan grootschalig herstel van energie en ook aardevormen, breuklijnen die opnieuw openbreken op plaatsen waar niemand dit zal verwachten, dit kan vergeleken worden met een "ei-schil" die "openbarst" en volloopt met zeewater door de druk van de buitenatmosfeer. Zo blijft een perfecte ronde vorm van de aarde gewaarborgd.

Onderschat word de kracht van warmte zowel kou welke voor uitzetten en inkrimpen zal zorgen op veel plaatsen op aarde, dit zal op veel plaatsen voor totaal nieuw gecreerde steden moeten gaan zorgen. Bijna 97 % van de menselijke bevolking op aarde leeft langs de kuslijnen, hierdoor zal het gevaar ontstaan dat door wisselen van de temperatuur op aarde veel plaatsen zullen gaan verdwijnen.

Deze processen zijn en worden nog ernstig onderschat en hebben ook in het verleden voor veel doden gezorgd wat eigenlijk niet meer nodig is als men op een andere wijze naar dit soort processen kijkt en de juiste berekeningen maakt zonder ons vast te zetten in de arrogantie van de met name Westerse wetenschap en religieuze wereld. De berekening is al van bekend dat deze in totaal een periode van 10400 jaar betreft vergeten werd vaak terug te berekenen vanuit een piramidetelling gezien. ( 2x5200 jaar )

Deze periode was uitgerekend rond 2012 maar vergeten is dat dat sprake is van totaal einde van dit proces een nieuw begin dus. In gedachten werd het laatste gedeelte van dit proces overgeslagen namelijk het kantelen zelf en het bewustzijnsmoment wat naar onze verwachting rond 2 augustus 2008 zal gaan plaatsvinden ( dit betekent vanuit maya perspectief dat op deze data het jaar NUl zal ingaan, met alle rampen tot gevolg ). ( 2008-8002 )

Bekeken werd hoe en tot welk ultimatum de berekening liep.

Vrijwel zeker is al bekend dat rond 2 Augustus de "kanteling" ingezet ( betekent dat de magmastroom voorbij het evenaarpunt zal treden, ofwel materie door zal schuiven waardoor salto kan plaatsvinden ). zal gaan worden en zal gaan zorgen voor het bewustzijnsmoment. Dit moment zal tevens zorgen voor vrijwel totale uitval van onze energiesystemen omdat de Noordpool (+) en Zuidpool (-) van onze aarde haar energieveld zullen gaan wisselen.

Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld het energieveld in een stopcontact welke wisselt en dan ook tijdelijk de energie niet meer door zal geven.

De combinatie van het openbreken van de breuklijnen maakt deze processen zo gevaarlijk als niet geweten word op welke plaatsen exact de breuken zullen gaan ontstaan. ( zie Grand Canyon, Israel, Afrika en Zuid Afrika ).

De continentale plaat ter hoogte van de nieuwe stad ( New York ) zal het meest onder elkaar schuiven en zorgen voor de meeste doden en de meest verwoestende tsunamies omdat deze door de lengte van de oceanen in kracht en vooral hoogte toe zullen nemen en op Europa en Afrika af zullen stevenen.

Door de "warmte" op onze planeet waar te nemen kan de Zon en of Maanpassage gemeten worden in welk stadia ze zich bevind.

Door het wisselen van de lagen RONDOM de aarde kon gemeten worden hoe "laat" het is en hoever dit proces al gaande was.

Daardoor werd de grote Westerse fout ontrafeld namelijk; het niet juist gebruik maken van de jaartellingen.

Met name de gebieden in het Midden Oosten en Oostelijk Afrika zullen vrijwel geheel verdwijnen omdat hier de druk vanuit de atmosfeer in samenhang met de onderaardse druk zal zorgen voor herstel van de luchtbronnen onder het aardoppervlak.

De plekken die ook zwaar getroffen worden zijn de plaatsen waar de nieuwe polen zullen worden gecreerd deze plaatsen zijn al bekend gemaakt als New York en Australie en vrijwel zeker Japan.

De andere delen van de aarde waaronder de grote olieontrekkingen in de Vs, Canada en Rusland zullen groots "teruggegeven" worden aan moeder aarde. Verder zullen er 13 plaatsen wereldwijd als "veilige" bakens aangewezen worden dit kan door de techniek die we opnieuw hebben ontdekt ook daadwerkelijk te gaan gebruikenals de wetenschap zijn arrogantie aan de kant durft te zetten.

De oude Noord en Zuidpool zullen als "nieuwe plaatsen" "nieuw" leven ingeblazen worden en kunnen dan ook als wedergeboorte gezien worden. De Amazone zal vrijwel geheel droog gaan vallen en door hevige regenval zal ook dit deel nu exact volgens plan opgehoogd worden zoals in de vijfde zonspassage beschreven werd. Juist het "opschuiven" in 1/5 deel, maakt het mogelijk voor vrijwel alle dieren tijdig weg te kunnen vluchten.

Het groeigedrag van onze planeet is exact hetzelfde als dat van de Nautiluschelp zij groeit ook naar buiten toe.

De mensheid zal voortijdig en vroegtijdig gewaarschuwd worden door de vele voortekenen. Echter het WILLEN geloven en WILLEN aannemen van gebruiken die bewezen zijn in het verleden wegen voor veel mensen zwaarder dan het willen geloven in de meest aantoonbare en meest aannemelijke bewezen feiten uit de beschrijvingen vanuit de mayaprofetie.

Vanaf reeds 2002 zijn jaarlijks alle Indianenstammen op het Noord en Zuid Amerikaans halfrond bij elkaar aan het komen en zijn op zoek naar de twee bewustzijnskinderen zoals beschreven was in de mayaprofetie.

Indigokinderen kunnen licht waarnemen en zijn overgevoelig voor licht geluid en vooral trillingen zij zullen overstrest worden wanneer hen onrect word aangedaan of wanneer natuurrampen aanstaande zijn, andere bewoordingen zijn ook wel zonnekinderen sterrenkinderen of maankinderen. Zij krijgen zeer hoge informatie door.

Deze "bewustzijnskinderen" ( indogo ) zijn "beschermd" bij de hoogste gratie Goden zonder hen zal geen antwoord gegeven worden op ook maar enige kans van overleving.

In hen zit een heilige dna key verwerkt die pas informatie vrijgeeft als deze twee mensen bij elkaar zijn en in elkaars ogen kijken. DNA key zal dan pas in werking treden door juiste informatie door te geven. Re is leven en hoe en wat, Ro is taal van de tijd en wanneer het zal plaatsvinden. Ro is taal van de Tijd..., Re is de taal van alles wat leeft en zal alles duidelijk in kaart brengen, de personen mogen slechts enkel als doorgeefluik functioneren, zonder deze personen is overleving in deze Zon en Maan passage NIET mogelijk.

Bij het maken van deze connectie zullen de juiste visioenen pas binnenkomen in samenhang met de dertien wijzen en de vijf aardse vertegenwoorders die symbool staan voor wind water vuur lucht en alles samen; AARDE.

De personen zullen exact elkaars reflectie vormen en tegelijkertijd de informatie binnen krijgen maar na later pas duidelijk word samengevoegd zal kunnen gaan worden.

Door twee indigo kinderen "uit te zetten" op aarde kan de bevolking worden voorzien van zeer hoge paranormale informatie, zonder deze twee personen is enige vorm van overleving niet mogelijk. Zij bezitten over de zeer hoge informatie verstuurd door middel van het licht geluid en de trilfrequenties welke zij opvangen en om kunnen zetten in Aardse taal.

De periode vanaf 2 Augustus tot en met 21 12 2012 mag gezien worden als groots herstel van moeder aarde maar zal een direct einde betekenen aan de wereld zoals wij die nu kennen.

De mens is een nomade en geen enkele plaats op aarde ook religieuze plaatsen niet uitgezonderd zullen eeuwig standvastig blijven in het groeiend voortbestaan van Moeder Aarde, Moeder Mamela ookwel Moeder Gaya genoemd.

Alle planeten hebben een spectrum van licht en energie om zich heen welke voor het blote oog van mensen niet zichtbaar zijn. De dierenwereld en of plantenwereld ofwel Flora en Fauna herkend deze spectra wel waardoor zij zich tijdig naar veilige plaatsen zal laten leiden.

Luister naar uw geweten welke waarheid zal doen laten geloven vanuit uw diepste zintuigen.


Waarheid is datgeen u WILT geloven en vanuit het verleden is vastgesteld.

Ge Di christi re